Nová ?ada Konecranes C

Vyladěno do nejmen?ích detail?

Nová je?ábová ?ada Konecranes C p?edstavuje dosud nejpokro?ilej?í elektricky ?etězovy kladkostroj. Chytrá konstrukce s robustností, p?esností a spolehlivostí na?ich komponent? ?Core of Lifting“ je navr?ena pro více ne? milion operací.

Reach Stacker with Flow Drive

Vyro?ní zpráva Konecranes 2019

25. rok p?sobení zna?ky Konecranes na trhu se vyzna?uje dobrymi finan?ními vysledky a velkou akvizicí v asijsko-pacifickém regionu.

new_series_banner

Jaky druh je?ábu je pro Vá? provoz nejvhodněj?í?

Vyu?ijte ná? online nástroj Crane Advisor, ktery nabízí doporu?ení zalo?ená na va?ich konkrétních pot?ebách. Sdělte nám v?následujících 4 krocích va?e po?adavky a my vám pom??eme nalézt správny typ je?ábu.

Nasz zespó?

Preferujete osobní kontakt s na?imi specialisty?

Pro osobní konzultaci je tu pro vás tym specialist? v oblasti nového za?ízení a servisu. Jsou i ve va?em regionu a jsou vám v?dy nablízku. Kontaktujte p?ímo je a p?enechte hledání vhodného technického ?e?ení na nás.

Crane Monitor

Crane Monitor - stav je?ábové techniky v ?R

Nezávislá studie zalo?ená na reálnych vstupech se pravidelně věnuje klí?ovym témat?m z?oblasti je?ábové techniky. Víte p?esně, jaké jsou povinné ?innosti?provozovatel? zdvihací techniky? Jak ?asto musíte provádět inspekce a revize? Víte, ?e vypo?et ?ivotnosti je?áb? není sou?ástí inspek?ních prohlídek a revizí?

Lifecycle Care

Víte, co znamená pé?e o ?ivotní cyklus je?ábu "Lifecycle Care"?

Zajímáte se o zvy?ení bezpe?nosti a produktivity va?eho zdvihacího za?ízení v reálném ?ase? Soust?edíte se na maximální vyu?ití provozní doby a minimalizaci náklad? na prostoje?

M-series
Konecranes

Konecranes v ?eské republice

Konecranes je p?ední skupina spole?ností z odvětví zdvihacích za?ízení, která nabízí kompletní ?adu vyspělych produkt? a slu?eb pro celou ?adu pr?myslovych obor? na celém světě. Bez ohledu na to, co pot?ebujete zdvihat, vám skupina Konecranes dodá zdvihací techniku prvot?ídní kvality, která p?ispěje ke zvy?ení bezpe?nosti, produktivity a hodnoty Va?í spole?nosti.

V??eské republice je zna?ka Konecranes zastoupena spole?ností Konecranes and Demag s.r.o. se sídlem ve Slaném (okres Kladno). Konecranes and Demag s.r.o. nabízí nové za?ízení - mostové je?áby, sloupové je?áby, je?ábové stavebnice, kladkostroje, pohony, a dále komplexní servisní slu?by s?perfektním zázemím a sítí servisních st?edisek po celé republice. Operujeme vyrobním závodem, ktery vyrábí v?rámci skupiny Konecranes zdvihací techniku pro cely svět.

Youtube

Doporu?ená videa

Nejnověj?í zprávy a informace o spole?nosti Konecranes

Získejte zajímavé informace z oboru

Objevujte nová videa, ?lánky od odborník? spole?nosti Konecranes, produktové bro?ury, infografiky, p?íběhy zákazník? a ostatní zajímavé dokumenty.

Pr?myslové je?áby

WD Steelworks tě?í z benefit? nové je?ábové ?ady Konecranes S

S novymi funkcemi jako jsou revolu?ní uspo?ádání lanového bubnu a systému navíjení, unikátní syntetické lano ?i inteligentní funkce jako Follow Me, získala spole?nost WD Steelworks je?áb, ktery je velmi p?esny a zaji??uje vysoce kvalitní vysledek práce.