Konecranes service

Us?ugi konserwacji i modernizacji

Oferujemy specjalistyczne us?ugi konserwacji i modernizacji urz?dzeń d?wignicowych takich jak suwnice przemys?owe, wci?gniki?i ?urawie?portowe, zarówno dla?pojedynczych urz?dzeń, jak i ca?ej floty, zapewniaj?c?kompleksow? obs?ug? procesów?produkcyjnych w zakresie transportu bliskiego.

S-series

Nowy standard w podnoszeniu

W naszej najnowszej suwnicy Konecranes S-series zastosowali?my szereg nowatorskich rozwi?zań, niespotykanych dot?d w ?adnej suwnicy w bran?y -?syntetyczn??lin? niewymagaj?c? smaru, bezstopniowe podnoszenie oraz przesuni?te olinowanie, które sprawiaj?, ?e obs?uga??adunku jest jeszcze bardziej precyzyjna,?p?ynna?i pozostaje pod ca?kowit? kontrol?.

Suwnica CXT z wci?gnikiem linowym

Suwnica CXT z wci?gnikiem linowym

Gama suwnic z wci?gnikami linowymi CXT to idealne rozwi?zanie?dla niemal?e ka?dej bran?y przemys?u, w której potrzebny jest ud?wig do 80 ton.?Urz?dzenia s? wyj?tkowo ?atwe do adaptacji i wyst?puj??w ró?nych wariantach - od podstawowych suwnic standardowych po zaawansowane suwnice technologicznie.

cz??ci zamienne

Cz??ci zamienne

Oferujemy oryginalne cz??ci zamienne Konecranes oraz cz??ci zamienne do wszystkich marek i modeli urz?dzeń d?wignicowych innych producentów. Zapewniamy równiez zamienniki i odtwarzamy cz??ci metod? in?ynierii odwrotnej. Je?li poszukujesz cz??ci do swojej suwnicy to skontaktuj si? z nami.

Zdalna obsluga

NARZ?DZIA DO ZDALNEJ OBS?UGI SUWNIC

Konecranes jest w pe?ni zaanga?owane we wspieranie ci?g?o?ci produkcji?naszych klientów w tym niepewnym okresie.?Zebrali?my kilka informacji na temat naszych narz?dzi cyfrowych, które pomog? Ci w doborze odpowiedniej suwnicy, je?li Twoja produkcja wzros?a lub uleg?a zmianie w zwi?zku z trwaj?c??pandemi?.

?

C-series

Elektryczny wci?gnik ?ańcuchowy C-series

Inteligentny, mocny, niezawodny - taki jest nasz najnowszy elektryczny wci?gnik ?ańcuchowy Konecranes C-series, który mo?e unie?? ?adunki a? do 5000 kg. Dzi?ki inteligentnej konstrukcji stworzonej z naszych oryginalnych komponentów, wyprodukowanych zgodnie z technologi? Core of Lifting, otrzymujesz niezwyk?? kombinacj? funkcjonalno?ci, zwi?kszonej wydajno?ci i?zoptymalizowanej ?ywotno?ci.?

Producent suwnic i urz?dzeń d?wignicowych _ Konecranes Polska
Jak bezpiecznie pracowa? w dobie covid-19, zachowuj?c wydajno?? procesów produkcyjnych?

Webinarium o narz?dziach cyfrowych

Zapraszamy na nagranie z naszego webinarium, w którym prezentujemy funkcje narz?dzi cyfrowych Konecranes, u?atwiaj?ce zdaln? obs?ug? urz?dzeń d?wignicowych.

Youtube

Obejrzyj polecane przez nas filmy

M-series
Konecranes

Lifting Businesses

Globalny lider?bran?y suwnic, zapewniaj?cy?najwi?ksz? sie? serwisow??na ?wiecie?i oferuj?cy pe?n? gam??urz?dzeń d?wignicowych.